Deixalleria

Contacte
Deixalleria de Palafrugell
Camí vell de Tamariu, s/n
17200 Palafrugell
Telèfon
972 306 186
Horari
Del 16 d’octubre al 31 de març
De dilluns a divendres: de 8 a 20 h
Dissabte: de 9 a 19 h
Diumenges i festius: tancat
De l’1 d’abril al 15 d’octubre i Setmana Santa
De dilluns a divendres: de 8 a 21 h
Dissabte: de 9 a 21 h
Diumenges i festius: tancat
Residus admesos
 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats
 • Ampolles de cava senceres
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)
 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors
 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris
Visita educativa

Visita guiada a la deixalleria dirigida a l’alumnat dels centres escolars de primària i/o d’educació secundària de Palafrugell amb explicació dels diferents tipus i destinacions dels residus i propostes per reduir-ne la producció.

Paral·lelament a la visita de la deixalleria es realitza una sessió informativa sobre la gestió dels residus municipals en el centre educatiu. Si esteu interessats en la visita, cal que us poseu en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient, trucant al 972 613 139

Utilització de la deixalleria per part d’empreses

Les activitats econòmiques donades d’alta a Palafrugell poden utilitzar la deixalleria per als residus assimilables a municipals dins els límits establerts a la ordenança fiscal núm. 13, de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.

Descarregar ordenança fiscal de residus

Cal una comunicació prèvia i l’abonament de taxa en els següents casos:

 • Activitats que no precisen de local per exercir l’activitat
 • Activitats que precisen de local per exercir l’activitat i han superat el límit d’entrada de residus permès a la Deixalleria.

Cal omplir el model de sol·licitud o demanar-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i fer efectiu el pagament de la taxa per la gestió de residus (segons el tipus de residu i la quantitat a dipositar). El justificant de pagament serà el document vàlid per poder entrar a la deixalleria.

Descarregar model de sol·licitud

Pel que fa a l’import de la taxa, estan establerts a l’ordenança fiscal. Cada usuari pot decidir l’import a abonar, en funció de la previsió del tipus de residu i la quantitat que lliurarà. A mesura que l’usuari faci ús del servei, l’import gastat dels residus entrats es restarà de la part abonada.

Restes de construcció

Poden portar restes de construcció les empreses que ho hagin indicat a la llicència d’obra amb els següents requisits:

 • Límit d’entrada: 1.000 kg a l’any
 • S’han de portar amb un vehicle de fins 3.500 kg de MMA, i si porta remolc, màxim d’1 m3, i en cubells de petites dimensions.